ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

images-onsitecoures

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยประจำปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงา โดยบริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยประจำปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยประจำปี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงา โดยบริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 15-16 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 15-16 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 6 พฤษภาคม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 6 พฤษภาคม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ สื่อนวัตกรรม (โรงละคร) วันที่ 22-23 ตุลาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ สื่อนวัตกรรม (โรงละคร) วันที่ 22-23 ตุลาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 21 พฤศจิกายน จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 21 พฤศจิกายน จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 21 พฤศจิกายน จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 15 พศจิกายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 15 พศจิกายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 13 ธันวาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 13 ธันวาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Scroll to Top