วิทยากร

วิทยากรอบรม

อาจารย์ชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์

Chalida Kitthammaphirak

ครูสุด อมรกานต์ สมสิ้น

Amornkarn Somsin

ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา

Surasit Sakda

ผศ.ดร. วลัยรัชช์ นุ่นสงค์

Walairat Nunsong