ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน จังหวัดตรัง

ดำเนินการอบรมการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะแะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Scroll to Top