โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”

 การสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการ
ส่งเสริมการศึกษาเพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างของนักเรียนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินพฤติกรรม และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด้านที่เราเห็นแต่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การได้พูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองบ่อยครั้ง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมหรือความสามารถของเขาในอีกด้วยหนึ่ง เพื่อที่เราสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ด้วยเหตุนี้บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง” ขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็กและสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1.   เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องเทคนิค“เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”
  2. เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบ“เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีเทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง

🗓️ วันที่ 7  ตุลาคม  2566  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📌 สถานที่ ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🗓️ วันที่ 8 ตุลาคม 2566 จังหวัดกระบี่
📌 สถานที่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่

🗓️ วันที่ 21 ตุลาคม จังหวัด สงขลา
📌 สถานที่ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา

🗓️ วันที่ 22 ตุลาคม จังหวัดตรัง
📌 สถานที่ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดตรัง

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

Scroll to Top