โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ครั้งที่ 10 ประจําปี 2567
ในหัวข้อ โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ”

 

ท่านสามารถเลือกรุ่นและจังหวัดที่ต้องการสมัคร
(document)อบรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (จังหวัดสงขลา)
https://www.mtr4263.com/regis-songkla
———————————————–
(document)อบรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 (จังหวัดสตูล)
https://www.mtr4263.com/regis-Satun
———————————————–
(document)อบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 (จังหวัดกระบี่)
https://www.mtr4263.com/regis-krabi

โหลดหนังสือเชิญอบรมได้ที่นี่
https://www.mtr4263.com/invitation001

Scroll to Top