ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน จังหวัดยะลา

ดำเนินการอบรมการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะแะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดยะลา

Scroll to Top