ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 15 พศจิกายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการอบรมการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Scroll to Top