ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการอบรมการเคลื่อนไหว จังหวะ และนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Scroll to Top