ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 13 ธันวาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดำเนินการอบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Scroll to Top