ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะฯ วันที่ 11 ธันวาคม จังหวัดพัทลุง

ดำเนินการอบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากรโดย อาจารย์ชลิดา กิจธรรมมาภิรักษ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

Scroll to Top