ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ วันที่ 10 ธันวาคม จังหวัดพัทลุง

ดำเนินกิจกรรมสันทนาการร่วมกันระหว่างผู้อบรม ท่านวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

กิจกรรมสนุกๆ จากทางวิทยากรระหว่างช่วงเวลาอบรมออนไซต์

Scroll to Top